Dokument bez názvu


Provozní řád školní jídelny

1. Školní jídelna je součástí Mateřské školy, Dyjákovice, okres Znojmo, jejím zřizovatelem je Obec Dyjákovice.

2. Provoz školní jídelny je od 6:00 do 14:30 hodin.

3. Provoz školní jídelny bývá pro žáky přerušen v měsíci červenci a srpnu, tj. v době hlavních prázdnin, dále pak o jarních, velikonočních, podzimních a vánočních prázdninách a v době, kdy mají žáci z jakéhokoliv důvodu volno. Přerušení provozu pro ostatní strávníky je včas oznámeno.

4. Výdejní doba obědů
•pro děti MŠ od 11.45 do 12.45 hod. ,br>•pro strávníky ZŠ od 11.45 do 13.45 hod.
• pro jiné strávníky od 11.00 do 11.45 hod.

5. Žáci, kteří přicházejí do školní jídelny, si odloží svršky, tašky a jiné školní pomůcky v šatně.

6. Žáci zachovávají ve školní jídelně pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

7. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.

8. Po jídle strávník odnese použité nádobí na okénko.

9.Žáci jsou ve školní jídelně povinni řídit se pokyny dozoru. Dozor nad žáky vykonává pracovnice školní kuchyně v době, kdy ve školní jídelně nezajišťují dozor vychovatelky školní družiny.

10. Dozor ve školní jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků.

11. Při nevolnosti nebo úrazu jsou žáci povinni okamžitě tuto skutečnost hlásit dozoru.

12. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, ohlásí dozor tuto událost vedoucí školní jídelny, která poskytne žáku první pomoc, provede zápis do knihy úrazů a oznámí toto ředitelce mateřské školy.

13.Jakékoliv závady, jak technického nebo hygienického charakteru, jsou strávníci povinni okamžitě hlásit vedoucí školní jídelny.

14.Děti MŠ které ve školním roce dosáhnou 7 let mohou dostávat jídlo s normou pro děti MŠ, musí však být na přihlášce ke stravování potvrzen souhlas podpisem alespoň jednoho zákonného zástupce žáka.

15. Stravné - úplata za stravování se platí hotově u vedoucí školní jídelny nebo formou inkasa.

16. Stravné se platí vždy od 15. do 20. dne v měsíci (platí se vždy minulý měsíc), v době od 6:30 do 13:00 hodin. Výše stravného je včas oznámena.

17.Při nedodržení platebních podmínek je strávník nebo zákonný zástupce dítěte - žáka upozorněn ústně vedoucí školní jídelny. Pokud ani po ústním upozornění stravné neuhradí, je mu tato skutečnost oznámena písemně vedoucí školní jídelny a ředitelkou mateřské školy.

18. Pokud strávník nebo zákonný zástupce dítěte - žáka opakovaně neuhradí stravné ve stanoveném termínu a nedohodne jiný termín úhrady za stravování, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení školního stravování, a to po písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte - žáka (§ 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.).

19. Stravné se ve školní jídelně odhlašuje 24 hodin předem, v době od 6:30 - 13:30 hodin, osobně nebo telefonicky na čísle 515 221 240 a 739461134 nebo emailovou poštou sj.dyjakovice@seznam.cz.

20. Po dobu nemoci má strávník (dítě, žák, učitel, zaměstnanec) nárok na stravu pouze první den, kdy nebyl odhlášen ze stravování. Bude-li však strávník nepřítomen déle jak jeden den a neodhlásí se, bude mu účtována částka za stravné jako v doplňkové činnosti.

21. Žák má nárok na oběd za sníženou cenu pouze v době vyučování (§ 119 zákona č. 561/2004 Sb.). To znamená, že pokud se chtějí žáci stravovat v době ředitelského volna a v době všech prázdnin ve školní jídelně, budou hradit plnou cenu oběda (jako cizí strávníci v doplňkové činnosti).

22. Výdej obědů pro cizí strávníky je stanoven na dobu od 11:00 - 11:45 hodin u okénka v jídelně. Po této době mají strávníci oběd v jídlonosiči uložen na místě k tomu určeném. Za jídlo, které se dává do jídlonosičů, nese odpovědnost školní jídelna pouze v době výdeje do přinesených nádob, to znamená od 11:00 do 11:45 hodin. Mimo tuto dobu školní jídelna nezodpovídá za kvalitu jídla.

23. Jídelní lístek je vyvěšen v prostoru školní jídelny, v šatně MŠ, místnosti určené pro ukládání jídlonosičů a jsou průběžně doplňovány na webových stránkách MŠ a ZŠ (bez udání alergenů).

24. Jídelníčky s alergeny jsou vyvěšeny v místnosti určené pro ukládání jídlonosičů, šatně MŠ a jídelně.

25. V případě změny jídelního lístku - tudíž i alergenů, je změna neprodleně oznámena písemně u jídelníčku.

26. Připomínky nebo pochvalu ke školnímu stravování mohou strávníci zapsat do knihy přání a stížností, která je vyvěšena ve školní jídelně. Stížnosti, oznámení a podněty k práci ve školní jídelně podávejte také u ředitelky mateřské školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

27. Strávníci a žáci jsou povinni dodržovat "Provozní řád školní jídelny".

28. Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a následně prováděcím předpisem, tj. vyhláškou č. 107/2005 Sb.

29. Finanční normativ dle vyhl. 107/2005 Sb., příloha č. 2 = cena stanovená na nákup potravin pro kategorie strávníků je upravován v Dodatku k provoznímu řádu ŠJ

Příloha: Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu ŠJ

V Dyjákovicích dne 12. listopadu 2014

Dodatek č. 1 k Provoznímu řádu školní jídelny č. 4
II. kategorie děti MŠ - věk 3-6 let (norma 0,5)
Přesnídávka 9,- Kč
Oběd 15,- Kč
Svačina 6,- Kč

Celkem 30,- Kč

III. kategorie žáci ZŠ 7 - 10 let (norma 0,7)
Oběd 20,- Kč

IV. kategorie žáci ZŠ 11 - 14 let (norma 0,8)
Oběd 22,- Kč

V. kategorie žáci ZŠ 15 let a více (norma 1,0)
Oběd 23,- Kč

IV. kategorie zaměstnanci MŠ a ŠJ (norma 0,8)
Oběd 22,- Kč (13,- Kč + 9,- Kč FKSP)

VI. kategorie zaměstnanci ZŠ (norma 1,0)
Oběd 55,- Kč (normativ 26,- Kč + náklady)

VI. kategorie cizí strávníci (norma 1,0)
Oběd 56,- Kč (normativ 26,-Kč + náklady + zisk)

Tento "Provozní řád školní jídelny" nahrazuje "Provozní řád školní jídelny " z 5. listopadu 2012

V Dyjákovicích dne 12. listopadu 2014

Dokument bez názvu

Copyright (c) 2015 Pavel Kovář - Realizace: Tvorba Webu